PINOYDEN.PH
Tambayan Zone > Humanities
[Pag-usapan] Tanong mo, sagot nila.
Reply
(1/8) > >>
cycle19: 3 years ago
Ang tanong ko ay ito...


Bakit may mga samahan na ang paniniwala ay sumpalataya ka lang ligtas ka na?

Kung baga, faith is enough to be saved.

Pangalawa. Ilan ba talaga ang Dios?

ukok102nak: 3 years ago
:smoke: kahapon pa sana namin sasabihin
datapuwat nga eh naghihintay kami kasi ng mga sasagot muna bago nga kami
sana magsisagot sa kadahilanang eto na
unang naipangaral samin to dati at muntik na nga kami na Hindi maniwala
subalit tulad nga ng pagkasabi nila
:read:
Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios,
magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan;
kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo;
sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon
at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako,
at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon.
At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan.
Juan 14:1‭-‬4 TLABSumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito?
Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo,
Ang nalalaman namin ay sinasalita namin,
at ang aming nakita ay pinatototohanan namin
; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo.
Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan,
paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit?
At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit.
At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas,
ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao;
Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan.
Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan,
na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan;
kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.
Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na,
sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios.
Juan 3:9‭, ‬11‭-‬18 TLAB


8) pero matanong ang mga kasama namin
at may nakapagsabi nga ng tulad nito sa isa sa
mga matatangda sa kun pa'no nga naging ligtas na
ngunit ayon sa mga bagay na ngasusulat
:read:
Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo,
maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan.
I Mga Taga-Corinto 15:2 TLAB


samantalang madami ngang mga dios at
isa lamang ang alam namin na dios ng langit at ng lupa . ...
:read:
Na nangagsasabi, Isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli, sila'y ipinantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog.
Datapuwa't siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila,
Kaibigan, hindi kita iniiring: hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa isang denario? Kunin mo ang ganang iyo,
at humayo ka sa iyong lakad; ibig kong bigyan itong huli, nang gaya rin sa iyo.
Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari?
o masama ang mata mo, sapagka't ako'y mabuti?
Mateo 20:12‭-‬15 TLAB:blush: sumagot nga ang isa sa mga matatandang nangaduruun
at ang sabi nga nila
:read:
Hindi kayo nangakasisikip sa amin, kundi nangasisikipan kayo sa inyong sariling pagibig.
II Mga Taga-Corinto 6:12 TLAB


Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pagibig; gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pagibig.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo,
at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa, na gaya ng pagibig ko sa inyo.
Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan.
Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo.
Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin; sapagka't hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang panginoon:
nguni't tinatawag ko kayong mga kaibigan; sapagka't ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo.
Ako'y hindi ninyo hinirang,
nguni't kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga,
at upang manatili ang inyong bunga: upang ang anomang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo.
Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo, upang kayo'y mangagibigan sa isa't isa.
Kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan,
ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo.

Kung kayo'y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili:
nguni't sapagka't kayo'y hindi taga sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan,
kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan.
Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi,
Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon. Kung ako'y kanilang pinagusig, kayo man ay kanilang paguusigin din;
kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din.
Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan,
sapagka't hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo.
Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan: datapuwa't ngayo'y wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan.
Ang napopoot sa akin ay napopoot din naman sa aking Ama.
Kung ako sana'y hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sinomang iba, ay hindi sana sila nangagkaroon ng kasalanan:
datapuwa't ngayon ay kanilang nangakita at kinapootan nila ako at ang aking Ama.
Nguni't nangyari ito, upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan, Ako'y kinapootan nila na walang kadahilanan.
Datapuwa't pagparito ng Mangaaliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan,
na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin: At kayo naman ay magpapatotoo,
sapagka't kayo'y nangakasama ko buhat pa nang una.
Juan 15:10‭-‬27 TLABAng pagibig ay hindi nagkukulang kailan man: kahit maging mga hula, ay mangatatapos; maging mga wika, ay titigil:
maging kaalaman, ay mawawala. Sapagka't nangakakakilala tayo ng bahagya, at nanganghuhula tayo ng bahagya;
Datapuwa't kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos.
I Mga Taga-Corinto 13:8‭-‬10 TLABAt akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito.
At nang aking marinig at makita, ay nagpatirapa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito.
At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan: ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta,
at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito: sumamba ka sa Dios.
At sinasabi niya sa akin, Huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito; sapagka't malapit na ang panahon.
Apocalipsis 22:8‭-‬10 TLAB
:drill: pagkasabi nga ng isa sa mga naging kasama namin
sa mga tila puzzle na pagkasagot nga sa tanong na yaon eh may isa ulet nga na
sumagot sa isa sa mga matatandang nangaduruun sa lugar na yaon
at sabi nya
:read:
Bawa't pantas na babae ay nagtatayo ng kaniyang bahay: nguni't binubunot ng mangmang, ng kaniyang sariling mga kamay. Siyang lumalakad sa kaniyang katuwiran ay natatakot sa Panginoon:
nguni't siyang suwail sa kaniyang mga lakad ay humahamak sa kaniya.
Mga Kawikaan 14:1‭-‬2 TLAB

Ang masama ay yumuyukod sa harap ng mabuti; at ang masama ay sa mga pintuang-daan ng matuwid.
Mga Kawikaan 14:19 TLAB:rofl: babae yun nagtanong sa pagkakataon na yaon
at isa sa mga pinakamagandang babae na nakita namin
kya naisipan ng isa sa mga kasama namin na magtanong sa
mga matatandang kakatakot sa tuktok ng kaloob kalooban ng mga bundok
kya nga tawa nalang ako ng tawa kun tumatayo ang mga balahibo ko
para Hindi halata
tulad nga ng nagtanong sa pamamagitan ng mga aklat na dala dala nila kasi dahil
yun mga ilang tanong eh kinukuha nila mismo duun sa mga
nangakasusulat sa aklat
kahalintulad ng isang tanong na eto
:read:
Siyang humahamak sa kaniyang kapuwa ay nagkakasala: nguni't siyang naaawa sa dukha ay mapalad siya. Hindi ba sila nagkakamali na kumakatha ng kasamaan? Nguni't kaawaan at katotohanan ay sasa kanila na nagsisikatha ng mabuti.
Mga Kawikaan 14:21‭-‬22 TLAB:tawanan: sasagot sana yun isang matandang nakakatakot pero
biglang bumulong ang tarantado na yaon
na nagsasabi ng tulad into
:read:
Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri,
hindi mapagpalalo. Hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili,
hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama; Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan;
Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis.
I Mga Taga-Corinto 13:4‭-‬7 TLAB:alien: yaon nga na mukan manyakis nga duun eh
yun nagpapausok bago magsagot at magtanong sa mga matatandang
nakakatakot talaga at nagkamali nga kami dahil kasi di naman pla manyakis yun
nagpapa usok na yaon kundi natataranta lang pla siya panay kasi kalabit nya sa mga katabi nya
na may nadaramang kakaiba nga dahil yun kinakalabit nya ay mga kasama namin
at ang grupo namin eh may nadaramang kakaiba sa tarantado na yun lalong lalo na
kun nadirinig namin na nagsasabi sya ng mga bagay na wala sa mga aklat
ng mga may mga dala dalang mga aklat sa lugar na yaon
at sapagkat
kun magsabi yaon ngang nagpapausok na parang humahanap ng daan para makatakas
samakatuwid nga ay mukan di lang siya natataranta pero natatakot daw siya
sa nakikita nya baka lapain nya daw yun mga matatandang nakakatakot duun na mga sumasagot sa mga tanong
na mga nangaduruun sa pagkakataon na yaon at kya namin naalaman yaon eh sa kadahilanang nakababasa kami ng mga isip
subalit Hindi namin nababasa ang mga isip ng mga matatandang nakakatakot
at nagtanong nga ang nagpapausok na yaon
tulad ng tanong na eto na
" OK lang ba kun yun tanong ko eh wala sa mga aklat nila ang sagot
dahil sa walang pasimula ay may mabuti na nga pero wala pang mga aklat na tulad ng mga na sa kanila at
ng pasimula nga eh bakit nauna ang kadiliman bago nagkaroon ng kaliwanagan "
samantalang nasusulat (sabi pa nga nya yaon ngang nagpapausok eh ang kaharian ng dios ay tulad nga nito)
:read:
Pahayag 22: 5. At hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw; sapagka't liliwanagan sila ng Panginoong Dios: at sila'y maghahari magpakailan kailan man. 
6. At sinabi niya sa akin, Ang mga salitang ito'y tapat at tunay, at ang Panginoon, ang Dios ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kaniyang anghel upang ipakita sa kaniyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari madali. 
7. At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito.


May daan na tila matuwid sa isang tao, nguni't ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan.
Maging sa pagtawa man ang puso ay nagiging mapanglaw; at ang wakas ng kasayahan ay kabigatan ng loob.
Ang tumatalikod ng kaniyang puso ay mabubusog ng kaniyang sariling mga lakad: at masisiyahang loob ang taong mabuti.
Pinaniniwalaan ng musmos ang bawa't salita: nguni't ang mabait ay tumitinging mabuti sa kaniyang paglakad.
Mga Kawikaan 14:12‭-‬15 TLAB


... . at ang sumagot eh ang kalhati sa mga matatandang nakatatakot talaga
:read:
ikaw na tarantado ka at panganay ng kawalan sa kadahilanang
Hindi ka nagbuhat sa kadiliman at Hindi ka nagmula sa kaliwanagan
kahit na mawalan ng kadiliman at kaliwanagan sa sanglibutan na eto eh iiral ka nga
sa kadahilanang ang kawalan ay walang pasimula at walang wakas at
kamatayan ay ang simula ng inyuong pagkabuhay subalit pinalalabas mo nga na may kamatayan ka pero
sa totoo lang ay Hindi gayon at ang to too nyan eh ginwa nyu yaon para umiiral ang nasusulat na
ang huling tatalunin ay ang kamatayan
at sapagkat
At sinabi ng Panginoong Dios, Narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama;
at baka ngayo'y iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain
at mabuhay magpakailan man:
kundi nga namin naalaman ang ilang mga kaunawaan na nangatatago sa mga hiwaga ng walang pasimula at
ang tulad nyo sa kawalan na walang nangakaaalam ay kasama nilang nakipagtuos sa kadilimang nauna bago ang liwanag
sa sanglibutang eto at tanging
panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
ang siyang nakakaalam
datapuwat
ikaw na tarantado ka ay sumampalataya sa bugton na anak na siyang hiwaga ng dios
at ikaw na tarantrado ka eh Hindi namin alam ang pinagmulan o ang pinagbuhatang lugar mo
ang kawalan na kun paiiralin nyo ay mawawala lahat ng mga materiang nakikita ng mga mata ng mga nilalang
maging ang dilim at liwanag na nagsipag anyo sa mga kulay ay inyo ngang isawawala
kun gugustuhin nyo sangaayon sa inyuo nga na pananampalataya at paniniwala na sa sanglibutang eto na
may mga inihalintulad ng mga ilang nilalang na nangakaalam naman sa pagiral ninyo
na ang sa kanila nga'y may kunting kaalaman sa inyo ay
nagsasabi  "pa'no kun lahat ay tulad ng hangin lamang walang pisikal na mapagmamasdang mabuti ng mga paningin ng mga
nilalang ngunit nadarama nila ang presensya" ang pagasang sa wakas ng mga lahat ng eto eh
lilitaw ang inyong kaharian na tulad ng kaharian ng inyong nasampalatayanan at dahil nga sa naalamang eto
ng mga yaon eh nagsipagdarami ang mga ibat ibang paniniwala pero Hindi namin kayo sinisisi lalong lalo ka na ngang tarantarando ka
Kun kya nga
pati kami'y napaisip na ang inyuong kaharian ay ang kaharian ng panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
na Hindi maiianyo ng maski at kahit mga makapangyarihang nilalang sa sanglibutan
at yaong nangasusulat ay bahagi lamang ng kaharian nyo
at hindi makapagsisinungaling ang pagkabasa namin sa isip mo ngang tarantado ka
na nangagsasabing
Hindi papayag ang panginoon dios na mabuti at Hindi sinungaling na tungtungan ninyo ang kanyang tinatahanang lupa
kun kya nga din nagsalita yaon ngang mabuti kasangayon sa bugton na anak na Hindi makapagsisinungaling sa mga aral na mabuti ng ama

]Juan 14: 2. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 

Juan 8: 35. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailan man: ang anak ang nananahan magpakailan man.  36. Kung palayain nga kayo ng Anak, kayo'y magiging tunay na laya. 
37. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham; gayon ma'y pinagsisikapan ninyong ako'y patayin,
sapagka't ang salita ko'y hindi magkasiya sa inyo. 
38. Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama:
at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong Ama. 


Juan 5: 19. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo,
Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama;
sapagka't ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa,
ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan. 
20. Sapagka't sinisinta ng Ama ang Anak, at sa kaniya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa:
at lalong dakilang mga gawa kay sa mga ito ang sa kaniya'y ipakikita niya, upang kayo'y magsipanggilalas. 
21. Sapagka't kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay,
gayon din naman binubuhay ng Anak ang kaniyang mga ibigin. 
22. Sapagka't ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol; 
23. Upang papurihan ng lahat ang Anak, na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama.
Ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kaniya'y nagsugo. 
24. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo,
Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan,
at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. 
25. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo,
Dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios; at ang mangakarinig ay mangabubuhay. 
26. Sapagka't kung paanong ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili,
ay gayon din namang pinagkalooban niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili: 
27. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka't siya'y anak ng tao. 

nagpatuloy nga sa pagsali't salitan ng mga kanilang mga sabi ang kalhati sa mga matatandang nakakatakot
sangayon sa nabasa nilang salita sa isip ng tarantado na nagpapausok
na nagsasabi nga
nasa nyo'y may pagpapalalu kun aakalain nyo nga eh sa tinatahanang lugar ng kanyang ama kyo ay ilalagay petmalu nangarap nga kayo
kahit kailangan walang nakatapak duun at isa lang ang nagtangka na pumunta dun noon
pero Hindi nagtagumpay kun kya't nga
eh buti pa yaong nagwika dati na kahit dun na lamang siya sa gilid ng sulok ng basurahan ng langit (maski walang basura doon)
sa pamamagitan nga ng  awa't tulong ng panginoon at kun lolobin nga ng dios nawa'y totoo nga na mabuti talaga
at mangagkakatotoo yaon pagkakaroun nya ng bahagi kasama ang mga tinawag na tulad nya sangayon sa kun pa'no nga
sila 'y magsisitanggap ng mga kani kanilang pagpatotoo
ang sunod na nangyari nga eh
sa susunod na lang sasabihin kasi sabi ng isang kasama namin tunkol dun sa nilalang na nagwika dati
na kahit dun na lamang siya sa gilid ng sulok ng basurahan ng langit (maski walang basura doon) eh nagsabi lang siya ng mga bagay na yun bilang pagkapakakaba sa mabuti at Hindi makapagsisinungaling


:punish: ng mga nangasa pagpatotoo na mga alien kyo
duun nga kyo sa mga lugar ng mga kupal sa kupal at lipulin nyo
mga manyak na manyakis na mga adik
at
maski mga Hindi adik basta mga hayok sa laman nga eh paglilipulin na
kasi hindi na mga tao yun dahil nagpakahayop na mga hayop na yun
na mas pinili ang kalibugan ng laman kesa kaligtasan ng kaluluwa at
ilang beses ng nasabihan mga yun pero wala paring mga kadala dala na mabuti
kundi nagsipagdala ng mga kasamaan sa anyuong kapanaglihian ng mga kahayukan sa laman
sa mga nilalang ng sanglibutan nga na eto na
ng pasimula eh hindi naman nangyari mga paglapastangang yaon
ayon sa mga nagturing sa mga naging tao noon sa mundo


Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula,
at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka't ang panaho'y malapit na.
Apocalipsis 1:3 TLAB


cycle19: 3 years ago
Tanong uli.
Bakit may mga samahang ang paniniwala ay sila lang ang totoong samahan? May ganoon ba aral ang biblia?
ukok102nak: 3 years ago
:smoke: sa kadahilanang
:read:
Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata
at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan.
At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon;
datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man.
Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo,
kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras.
I Juan 2:16‭-‬18 TLAB... . kun kya nga sa biblia din natin nalalaman ang mga bagay ngang eto na
:read:
Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios:
sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.
Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios:
At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo,
na inyong narinig na darating; at ngayo'y nasa sanglibutan na.

Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila:
sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan.
Sila'y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan.
Tayo nga'y sa Dios: ang nakakakilala sa Dios ay dumirinig sa atin; ang hindi sa Dios ay hindi dumirinig sa atin.
Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan, at ang espiritu ng kamalian.
I Juan 4:1‭-‬6 TLAB
* kahalintulad ngayon sa nadarama ng tarantado na 'to ::smoke: ay Hindi pangkaraniwang lamig at noon pa nga ay alam nya na nga
na kun sasabihin nyang babangungotin siya ay dahilan nya lang yun
at sapagkat
alam nya nga ang totoo sa mga pagkakataon na nadarama nya ang kakaiba na lamig na yaon eh
senyales ng pagpasok ng mga kasamaan sa mga nilalang sa sanglibutang inyong naalaman Kun kya nga eh
susubukan nyang Hindi matulog upang lumaban ng isang espiritual na paglaban sa mga masasamang espiritu nga at
kapag may mas matinde pa doon eh antimano masamang kaluluwa na yaon
masamang kaluluwa na Hindi kaluluwang buhay na tulad ng isang tao kundi isang masamang kaluluwa nga
na Hindi pa alam ng mga mangilan ngilan sa inyo ngunit nagbigay nga ng paalala at ang babalang nasasabi at ayon nga sa
mga bagay na nangasusulat ayon sa banal na aklat
:read:
At kaniyang pupugnawin ang kaluwalhatian ng kaniyang gubat, at ng kaniyang pinakikinabangang bukid,
ang kaluluwa at gayon din ang katawan:
at magiging gaya ng kung nanglulupaypay ang may dala ng watawat.
At ang nalabi sa mga punong kahoy ng kaniyang gubat ay mangangaunti, na anopat mabibilang ng bata.
Isaias 10:18‭-‬19 TLAB


- heto pang isang unawa sangayon sa mga bagay na nangasusulat
ang dios ay may kaluluwa at ang dios ay espiritu
ang kaluluwa nya ay mabuti at ang espiritu nya ay Hindi makapagsisinungaling
samakatuwid nga ang napakalakin kaibahan nito
sa masamang kaluluwa ay napakalayo nga sa kaluwalhatian ng panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
:read:
Sapagka't sangdali pa, at ang pagkagalit ay magaganap, at ang aking galit, sa kanilang ikamamatay.
At ibabangon ng Panginoon ng mga hukbo, ang kasakunaan laban sa kaniya, na gaya ng pagpatay sa Madian sa bato ng Oreb:
at ang kaniyang panghampas ay malalagay sa dagat, at kaniyang itataas ng ayon sa paraan ng Egipto.
At mangyayari sa araw na yaon, na ang atang niya ay mahihiwalay sa iyong balikat, at ang kaniyang ipinasan sa iyong leeg,
at ang ipinasan ay malalagpak dahil sa pinahiran.
Siya'y dumating sa Ajad, siya'y nagdaan sa Migron; sa Michmas inilalapag niya ang kaniyang mga daladalahan:
Sila'y nangagdaraan sa landas; sila'y nagsituloy na nangagpahinga sa Geba: ang Rama ay nanginginig; ang Gabaa ni Saul ay tumakas.
Humiyaw kang malakas ng iyong tinig, Oh anak na babae ng Galim! duminig ka, Oh Lais!
Oh ikaw na kaawaawang Anathoth!
Madmena ay palaboy; ang mga nananahan sa Gebim ay nagtitipon upang magsitakas.
Sa araw ding ito ay titigil siya sa Nob: kaniyang iniuunat ang kaniyang kamay sa bundok ng anak na babae ng Sion, na burol ng Jerusalem.
Narito, puputulin ng Panginoon, ng Panginoon ng mga hukbo, na kakilakilabot ang mga sanga:
at ang mga mataas sa anyo ay ibubuwal, at ang mapagmataas ay ibababa.
Isaias 10:25‭-‬33 TLABkapag di nyo nangaunawa eh wag kayong nagiisip ng masama at
baka mapagkamaliann nyo ang mga tarantando na inyuong napapansin na nagsasabi lagi ng
lipulin ang mga kupal sa kupal na mga manyak na manyakis at kun may gumaya ngang mga mapagkunwari ay
subukin nyuo nga sa pamamagitang espiritual banal
 bago nyo subukin sa literal na kaparaanang mistikal na ang pagpahayag ay pinagsamang literal at espiritual nga
subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios:
sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.
at alam nyo naman pagkakaiba nila
lalong lalo na nga ang tarantarado na ulap este usok pla yaon eh
sa kadahilanang
sila nga at ang kanila ngang kinapopootang matinde eh
ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay,
(Simula palang eto kasi nga sumasama na mga taong nadaraya ng mga anticristo)
ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan.
at ang mga hayok sa laman ay napakadali ngang alamin   . ...


:rofl: kun may nangakaalam kun pa'no makipagtuos sa masamang kaluluwa na walang dugo at laman o
maski alinmang sangkap ng nilalang na kun tawagi'y tao at kahit sumapi sa mga tao mga yun sigurado nga wala kayong kalaban laban
sa kadahilanang kayo narin ang makapupuna kun kya nga eh makipagtuos nga kayo kasi dahil nga
mangatutulog na ang mga ilang mga kasamang tarantado namin at doon sa bangungot nga sila'y makipagsasapalaran
 

:blush: at kahit maski magsabi sabi pa ng mga sasabihin nila eh
Hindi nila maiaalis ang totoo sa amin na kami nga ay mga aba na mga alipin lamang
ng ating panginoon dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling
kasama ng panginoon hesucristo ang bugton na anak at ng mga lahat ng mga banal noon dati at ngayon


hardy98: 3 years ago
hello sir solo Na binasa ng buo Ang haba Kasi.

Ang kaligtasan ay regalo ng Dios as Tao.

Ang regalo ba ay pinaghihirapan o pinagtatrabahihan para mapasaiyo.?

Ang nakapako as kruz naligtas Sahil nanampalataya at Hindi as manuring gawa
cycle19: 3 years ago
"Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan,
Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo [size=8]kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, [/size]maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan."
(1 Corinthians 15:1-2)


Ano kaya yung pananampalatayang walang kabuluhan?

:read:

"Sapagka't kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay [size=8]gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay[/size]."
(James 2:26)"Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig."
(1 Corinthians 13:13)


Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan; at sa kagalingan ay ang kaalaman;
At sa kaalaman ay ang pagpipigil; at sa pagpipigil ay ang pagtitiis; at sa pagtitiis ay ang kabanalan;
At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid; at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pagibig.
Sapagka't kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo.
[size=8]Sapagka't yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit, sa pagkalimot ng paglilinis ng kaniyang dating mga kasalanan[/size].
2 Peter 1:5-9


@Sir Hardy
May tanong lang po ako...

Bakit kaya yung Regalo na sinasabi mo e, hindi lahat makatatanggap?
ano po kaya ang dahilan?

Ang mga ito naman ay sumampalataya at nakapagpagaling pa at nakapagpalayas ng demonyo at gumawa ng maraming gawang makapangyarihan sa Pangalan ng Panginoong Hesus.

"[size=8]Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit[/size].
Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami[size=8] sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y[/size] nangagpalayas kami ng mga demonio, at[size=8] sa pangalan mo'y [/size]nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?
At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan."
(Matthew 7:21-23)


MATEO 17:20
20 At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya: sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinglaki ng butil ng binhi ng mostasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon; at ito'y lilipat; at sa inyo'y hindi may pangyayari.

Bakit kaya hindi lahat makakatanggap ng regalong sinasabi mo sir?
wala naman sigurong taong ayaw ng regalo.
rhaine_24: 3 years ago
Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Yan ang katotohanang ang p. Diyos ang unang nagbigay o nagregalo.

Bugtong na anak niya pa at yun ay si cristo.

Ano kailangan? Sumampalataya

Mahalaga ba yun?

Oo

Ano halaga?

Huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Samakatwid maliligtas.

Alin ang sasampatayanan mo kay cristo?

Pwede bang angkinin na lng yan?

Hindi ba ang pagsampalataya ay pagsunod sa kaniyang mga utos?

Ano utos ni cristo na dapat gawin ng tao katunayang siyay sumampalataya?

Pakilatag dito
FranceAngelo: 3 years ago
grabe talaga @cycle19  andito ka pa rin pre? musta kaibigan! napadaan lang...
sagot: katoliko.

tc always mga ka-PD!!
cycle19: 3 years ago
[You are not allowed to view links. Register or Login]
grabe talaga @cycle19  andito ka pa rin pre? musta kaibigan! napadaan lang...
sagot: katoliko.

tc always mga ka-PD!!

Welcome back sir angelo.
Basta salita ng Dios sir  hindi pwedeng mawala si ako lalo na't binaluktot ang pag-unawa. Tulad na lang naginawang tao lang yung nagkatawang-tao.

Asaan ang logic sa tao na nagkatawang taong muli mana pa si lucifer magkatawang tao pwede.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Yan ang katotohanang ang p. Diyos ang unang nagbigay o nagregalo.

Bugtong na anak niya pa at yun ay si cristo.

Ano kailangan? Sumampalataya

Mahalaga ba yun?

Oo

Ano halaga?

Huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Samakatwid maliligtas.

Alin ang sasampatayanan mo kay cristo?

Pwede bang angkinin na lng yan?

Hindi ba ang pagsampalataya ay pagsunod sa kaniyang mga utos?

Ano utos ni cristo na dapat gawin ng tao katunayang siyay sumampalataya?

Pakilatag dito


Eto ang sabi mismo ng Paninoong Hesus.

"At narito, lumapit sa kaniya ang isa, at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?
At sinabi niya sa kaniya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa, na siyang mabuti: datapuwa't kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos.
Sinabi niya sa kaniya, Alin-alin? At sinabi ni Jesus, Huwag kang papatay, Huwag kang mangangalunya, Huwag kang magnanakaw, Huwag sasaksi sa di katotohanan,
Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina; at, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.
Sinabi sa kaniya ng binata, Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko: ano pa ang kulang sa akin?
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit: at[size=8] pumarito ka, sumunod ka sa akin[/size]."
(Matthew 19:16-21)

Dyan ipinakikita ng Panginoon ang Pananampalataya at gawa.

Kaya nga malinaw ang aral...


"Sapagka't kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay."
(James 2:26)
rhaine_24: 3 years ago
Napakaganda ng talatang ipinost ni mr. Cycle.

Pero mukang hanggang paikot ikot na lng sa sa kung anong talatang maibigan.

Bigyang diin ko lng ito

pumarito ka, sumunod ka sa akin."
(Matthew 19:16-21)

Tama sumampalataya

Tama na sumunod

Pero ang tanong ANO ANG SINAMPALATAYANAN MO KAY CRISTO?

ANO SINUNOD MO KAY CRISTO?

hindi niya ba ipinagutos ang ganito?

juan 10:9

 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

Maliwanag na para maligtas DAPAT pumasok kay cristo si mr. Cycle para maligtas.

Sampalatayanan mo yan mr. Cycle kasi naniniwala akong gusto mong maligtas.

Sampalatayanan at hindi inangkin lng kasi yung mga pumasok kay cristo andon sila sa KAWAN

Juan 10:16

16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

Ayon .. yung pumasok kay Cristo napabilang sa isang kawan

Kaya dapat nasa kawan ang isang tao katunayang nakapasok siya kay Cristo.

Tiyak po ang kaligtasan

cycle19: 3 years ago
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Napakaganda ng talatang ipinost ni mr. Cycle.

Pero mukang hanggang paikot ikot na lng sa sa kung anong talatang maibigan.

Bigyang diin ko lng ito

pumarito ka, sumunod ka sa akin."
(Matthew 19:16-21)

Tama sumampalataya

Tama na sumunod

Pero ang tanong ANO ANG SINAMPALATAYANAN MO KAY CRISTO?

ANO SINUNOD MO KAY CRISTO?

hindi niya ba ipinagutos ang ganito?

juan 10:9

 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

Maliwanag na para maligtas DAPAT pumasok kay cristo si mr. Cycle para maligtas.

Sampalatayanan mo yan mr. Cycle kasi naniniwala akong gusto mong maligtas.

Sampalatayanan at hindi inangkin lng kasi yung mga pumasok kay cristo andon sila sa KAWAN

Juan 10:16

16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

Ayon .. yung pumasok kay Cristo napabilang sa isang kawan

Kaya dapat nasa kawan ang isang tao katunayang nakapasok siya kay Cristo.

Tiyak po ang kaligtasan

Wala namang problema ang talata, tama naman yun, kaya nga lang yung sasampalatayan mo may aral at utos kaya pag sumampalataya  dapat yung aral at utos nya gagawin mo.

Tama walang ibang daan kundi ang Panginoong.

JUAN 14:6
6 Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

Ganoon lang ba kasimple yun?


Mateo 7:13-14 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV)
Ang Makipot na Pintuan
“Pumasok kayo sa makitid na pintuan; sapagkat maluwang ang pintuan at madali ang daan patungo sa pagkawasak, at maraming dumaraan doon.
Sapagkat makitid ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay, at iilan lamang ang nakatatagpo niyon.

Kaya nga ang linaw ng aral

Patay ang pananampalatayang walang gawa.


Punta naman tayo sa gusto ipunto ni rhaine.

At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

Pagsinabi bang tupa ng Panginoon kanya na ba o hindi pa ang ibig sabihin?
Malinaw na kanya na yun kasi ang hindi kanya kabing ang tawag at malinaw ng sinabing tupa nya ang mga yun e, wala pa sa kanya kulungan o samahan.
Kailan naman ya pagsasamahin ang mga iyon?


Mateo 25:31-34
Datapuwa't pagparito ng Anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo'y luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian:
At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa: at sila'y pagbubukdinbukdin niya na gaya ng pagbubukodbukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing;
At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan, datapuwa't sa kaliwa ang mga kambing.
Kung magkagayo'y sasabihin ng Hari sa nangasa kaniyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat nang itatag ang sanglibutan:

Ngayon dapat ba kaanib ka muna bago ka matawag na tupa ng Panginoon?
Maling pagkaunawa yun. Isang kasakiman lang yan ng mga bulaang samahan.
Gaya sa paliwanag sa talatang ito ng Mark hindi ba kaanib yung tinutukoy ni Juan?


"Sinabi sa kaniya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonio; at pinagbawalan namin siya, [size=8]sapagka't hindi sumusunod sa atin[/size].
Datapuwa't sinabi ni Jesus, Huwag ninyong pagbawalan siya: sapagka't walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, na pagdaka'y makapagsasalita ng masama tungkol sa akin.
[size=8]Sapagka't ang hindi laban sa atin ay sumasa atin[/size]."
(Mark 9:38-40)

Pag sinabi bang sumasaatin ano pagkaunawa rhaine?
kapanalig  o kaaway.
Yan yung ibang tupa na tinutukoy na wala pa sa kulungan pero malinaw na tupa na ng Panginoon at hindi kambing.
Medyo nagkamali lang si Juan ng pagkaunawa kaya nga sinaway sya ng Panginoon.

Rhaine hindi sasaatin pa lang ang sinabi kundi sumasaatin na daw. :behave:
rhaine_24: 3 years ago
Walang kasakiman dyan cycle o namimili lng tayo sa kung ano ang magustuhan nating gawin o sundin?

Tama na sa pagparito ni cristo pagbubukdin bukdin niya may tupa at may kambing samakatuwid may maliligtas at may mapapahamak.

At walang kasakiman dyan palusot lng yan ng mga namimili kung ano gusto nilang sundin.

Tangapin mo muna na ang maliligtas eh yung mga tupa ni cristo.

Tapos ang boksing ..😂😂

Tama rin ang hindi laban ay sumasakay cristo kasi nga si cristo ang sinunod nila

Kasi pag hindi nila sinunod si cristo eh di laban nga sila kay cristo

Ganun kasimple di ba?

Ang tanong tupa ka ba ni cristo?

Pakilatag ang pruweba

salamat
cycle19: 3 years ago
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Walang kasakiman dyan cycle o namimili lng tayo sa kung ano ang magustuhan nating gawin o sundin?

Tama na sa pagparito ni cristo pagbubukdin bukdin niya may tupa at may kambing samakatuwid may maliligtas at may mapapahamak.

At walang kasakiman dyan palusot lng yan ng mga namimili kung ano gusto nilang sundin.

Tangapin mo muna na ang maliligtas eh yung mga tupa ni cristo.

Tapos ang boksing ..😂😂

Tama rin ang hindi laban ay sumasakay cristo kasi nga si cristo ang sinunod nila

Kasi pag hindi nila sinunod si cristo eh di laban nga sila kay cristo

Ganun kasimple di ba?

Ang tanong tupa ka ba ni cristo?

Pakilatag ang pruweba

salamat

Pruweba kung tupa ba ako ni Kristo? :o

Ano ba yan!

:read:

[size=8]"Sapagka't ang hindi laban sa atin ay sumasa atin."[/size]
(Mark 9:38-40)

Ako ang Kristo ko naipanganak na bago pa lalangin ang lahat ng bagay.

Ang Kristo ko nagkatawang-tao at isa rin Dios.

Ang Kristo ko kinilalang Dios ng kanyang alagad.

Ang Kristo ko taga langit hindi kamukha ng kristo nyo taga lupa.


Baka kasi ang nakilala nyong Cristo ay ito.


"Sapagka't may magsisilitaw na mga BULAANG CRISTO, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang."
(Matthew 24:24)

At baka kasi yung nakikita nyong kaliwanagan ay ito...

"[size=8]At Hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng Kaliwanagan[/size].
Hindi malaking bagay nga na ang kaniyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran; na ang kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa."
(2 Corinthians 11:14-15)

Kaya kahit gumagawa  pa kayo ng mga makakapangyarihang gawa sa Pangalan ng nakilala nyong Kristo e, ito pa rin ang kinahantungan nyo sa huli.

"Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?
[size=8]At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan[/size]."
(Matthew 7:22-23)

Baka kasi ibang Kristo yung nakilala nyo. Marami kasi ang lalabas na bulaang Kristo at ililigaw kung maari pati na ang mga hinirang.

kasi kung tunay na kilala nyo ang Panginoong HesuKristo dapat alam mo na sya ay galing sa sinapupunan ng Dios at ipinanganak ng Dios ang bugtong na Anak ng Dios na nagkatawang-tao.

May mga sumampalataya kasi ng walang kabuluhan.

"Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan,
Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo,[size=8] maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan[/size]."
(1 Corinthians 15:1-2)


Ano sa tingin mo Rhaine, yun bang nakilala kong Cristo e, yun din yung nakilala nyo?


rhaine_24: 3 years ago
Ha ha wala sa tono sagot mo cycle at tinitiyak ko sayo papatakas ka na

Hindi kita pakakawalan o bago ka kumawala klaruhin mo muna ikaw eh tupa ni cristo kasi yun ang maliligtas.

Sabi mo sakim eh yun yung paraan ni cristo sa gagawin niyang pagliligtas

Malamang pati si cristo pinararatangan mong sakim eh siya yung magliligtas

Para pala sayo sakim ang tawag don

O propaganda lang ng mga nakikisukob sa kaligtasan.

Tama naman na may sumampalataya na walang kabuluhan

Yun eh kung pananampalataya lng perse

At walang gawa

Ang tanong alin ba dapat gawin o sundin?

Di ba utos?

Ano utos ?

Ulit.. ayaw mo tangapin eh..

juan 10:9 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

Sino nagsasalita? Si kristo

May utos ba siya? Meron

Ano utos? Sinumang taong pumasok.

Ano garantiya ni cristo?

Maliligtas

Ang sabi mo kasakiman yan para sayo

Biro mo yun ikaw na yung ililigtas tapos sasabihin mo sakim??

Kung ako si cristo dinagukan kita 😂😂

Ayaw mong tangapin na yung sumunod kay cristo ay napaloob sa kawan gaya ng nakasulat sa juan 10:16

16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

Kita mo yung mga tupa ni kristo napabilang o napaloob sa kawan

FYI SILA YUNG NAKINIG SA TINIG NI KRISTO

SUSGINOO kung nagpapangap kang tagasunod ni cristo sapul to sayo..

Kaya dapat nasa kawan. TAMA?

Pag tinangihan mo yan

May tama ka 😂😂


Latag ka uli ha wag yun papatakas

ALIN YUNG KAWAN NA YUN CRISTO??

salamat
cycle19: 3 years ago
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ha ha wala sa tono sagot mo cycle at tinitiyak ko sayo papatakas ka na

Hindi kita pakakawalan o bago ka kumawala klaruhin mo muna ikaw eh tupa ni cristo kasi yun ang maliligtas.

Alam mong di ako marunong tumakas sa debate at alam nila yan ikaw ang may ganoong stilo ulan ano to strategy mo para kunwari nakakaungos ka sa usapan. :nono:
Sige nga paki klaro mo sa post ko kung saan punto doon yung pinalagay mong patakas ako.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Sabi mo sakim eh yun yung paraan ni cristo sa gagawin niyang pagliligtas
Naman ba't sa akin mo tinatanong yan ba't di mo sa Panginoong Hesus direktang itanong yan.
Lord paano nga ba?

:read:

"At narito, lumapit sa kaniya ang isa, at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?
At sinabi niya sa kaniya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa, na siyang mabuti: [size=8]datapuwa't kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos [/size].
Sinabi niya sa kaniya, Alin-alin? At sinabi ni Jesus, Huwag kang papatay, Huwag kang mangangalunya, Huwag kang magnanakaw, Huwag sasaksi sa di katotohanan,
Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina; at, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.
Sinabi sa kaniya ng binata, Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko: ano pa ang kulang sa akin?
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit: at pumarito ka, sumunod ka sa akin."
(Matthew 19:16-21)
[You are not allowed to view links. Register or Login]
Malamang pati si cristo pinararatangan mong sakim eh siya yung magliligtas

Pinararatangan ko si Cristo sige pakilatag na pinararatangan ko ang Panginoon Hesus ng ganoon pag wala kang maipapakita lumalabas nanaman ugalin ng samahan nyo na puro kasinungalingan lang alam.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Para pala sayo sakim ang tawag don

Eto yung sinasabi kong kasakiman hindi yan kasinungalingan mo.
Yang istilo mong kasinungalingang pandaraya dina lulusot.

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ngayon dapat ba kaanib ka muna bago ka matawag na tupa ng Panginoon?
Maling pagkaunawa yun. Isang kasakiman lang yan ng mga bulaang samahan.
Gaya sa paliwanag sa talatang ito ng Mark hindi ba kaanib yung tinutukoy ni Juan?
[You are not allowed to view links. Register or Login]
O propaganda lang ng mga nakikisukob sa kaligtasan.

Tama naman na may sumampalataya na walang kabuluhan

Yun eh kung pananampalataya lng perse

At walang gawa

Ang tanong alin ba dapat gawin o sundin?

Di ba utos?

Ano utos ?

Naman anong utos daw o!
Ano daw po ba Panginoong Hesus?

Hesus: mangmang na rhaine [size=8]datapuwa't kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos [/size]

Naunawaan mo ba ulan? Mga utos daw.

Naman! galing na nga sa bibig ng Panginoon di pa rin paniwalaan.[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ulit.. ayaw mo tangapin eh..

juan 10:9 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.

Sino nagsasalita? Si kristo

May utos ba siya? Meron

Ano utos? Sinumang taong pumasok.

Ano garantiya ni cristo?

Maliligtas

Ang sabi mo kasakiman yan para sayo

Biro mo yun ikaw na yung ililigtas tapos sasabihin mo sakim??

May sinabi akong kasakiman yan???

Saka paano ang pagpasok dyan?
Hindi ka naman makakapasok kung di mo bubuksan yung pintuan at bago mo magawa yun kailanga pumunta ka sa pintuan.

Mateo 7:13-14 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV)
Ang Makipot na Pintuan

“Pumasok kayo sa makitid na pintuan; sapagkat maluwang ang pintuan at madali ang daan patungo sa pagkawasak, at maraming dumaraan doon.
Sapagkat makitid ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay, at iilan lamang ang nakatatagpo niyon.

Di nyo alam ano!!?


[You are not allowed to view links. Register or Login]
Kung ako si cristo dinagukan kita 😂😂

Kung si Juan nga ang sabi ni wala sya karapatang magdala man lang ng panyapak ng Panginoon ikaw ninais mo pang maging si Cristo kahit ang puno nyo walang karapatang magdala ng pangyapak ni Juan. :behave:

[You are not allowed to view links. Register or Login]
Ayaw mong tangapin na yung sumunod kay cristo ay napaloob sa kawan gaya ng nakasulat sa juan 10:16

16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

Kita mo yung mga tupa ni kristo napabilang o napaloob sa kawan

Naman! Future tense ang nakasulat.
Kaya pala kayo ligaw na ligaw sa aral e, di nyo alam yung past tense sa Future tense.
Magiging isang kawan hindi sinabi naging isang kawan!
:tawanan: kaya pala mga ligaw hindi alam ang past and future."sila'y kailangan din namang dalhin ko"[You are not allowed to view links. Register or Login]
FYI SILA YUNG NAKINIG SA TINIG NI KRISTO

Malamang! pagtinawag ng tupa nya alam na kung sino ang Pastol nya. Naman! kaya nga tinawag nang tupa nya kahit wala pa sa kulungan e.
mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito.
Tupa na raw ba ng Panginoon, rhaine?
Nasa kulungan na ba yung sinasabi nyang ibang tupa nya?
hindi mo malalaman yan kasi kabing ka. :tawanan:
Kaya nga ang aral nga Panginoon ang HINDI LABAN SA ATIN SUMASAATIN.

Kaanib na, sumasaatin na hindi sasaatin pa lang! tupa na nya kahit wala pa sa kulungan o samahan nya.


[You are not allowed to view links. Register or Login]
SUSGINOO kung nagpapangap kang tagasunod ni cristo sapul to sayo..

Kaya dapat nasa kawan. TAMA?

Pag tinangihan mo yan

May tama ka 𐈂𐈂


Latag ka uli ha wag yun papatakas

ALIN YUNG KAWAN NA YUN CRISTO??

salamat
Ulan, di ako nag papanggap na tagasunod, talaga pong tagasunod ako ni Cristo.

Kayo yung nagpapanggap na iglesia ni cristo pero tao.

Kaya malinaw na bulaang cristo yung nakilala nyo.

Kasi sabi maraming bulaang cristo ang lalabas.

Kasi yung Cristo namin nailabas na wala pa ang sanlibutan.

Saka paki latag mo nga kung saan punto ng post ko ako tumatakbo.
Ikaw yung kilalang takbuhin dito sa humanities e. :tawanan:


Sigurado nasagot ko na mga tanong mo ngayon pakisagot yung tanong ko.

Yung Cristo nyo ba ay tulad sa nakilala naming Cristo?
Pages: 1 2 3 4 ...8
Home | Search | Login
Page created in 0.049